Hirdetés feladása
Hirdetés módosítása
    Főoldal, keresés
Regisztráció
Hirdetési árak
Belépés cégeknek:
Azonosító:
Jelszó: 

Ingatlan jog
Impresszum
Á.SZ.F.
Partnereink

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK + ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Adatkezelés

A Üzemeltető cég honlapjának látogatása során a technikai és felhasználási sajátosságoknak megfelelően adatok jutnak Önről az internetes oldal üzemeltetőjének birtokába.

A Üzemeltető cég számára kiemelt fontosságú cél az internetes oldalát látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása.

A Üzemeltető cég elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

A Üzemeltető cég kijelenti, hogy a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

A Üzemeltető cég különös figyelmet fordít tehát az Ön adatainak védelmére, s a jelen Adatkezelési Nyilatkozattal ezen adatok felhasználásáról tájékoztatja Önt.

GDPR megfelelőséggel kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


I. A Tájékoztató célja

1.1 A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse jelen weboldal üzemeltetője (társaság) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2 A jelen Tájékoztató jelen weboldalon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3 A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében ("Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy "GDPR"), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk."), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("Grtv.") rendelkezéseit.

1.4 Ellenkező tájékoztatás hiányában a tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

II. Fogalom meghatározások

2.1 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2 Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül jelen weboldal üzemeltetője (lásd ÁSZF / Kapcsolat).

2.3 Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy, Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

2.4 Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozó a webodal üzemeltetője (lásd ÁSZF / Kapcsolat)

2.5 Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal és azon elérhető funciók.

2.6 Felhasználó: az a természetes személy, aki a webodalon regisztrál, és ennek keretében megadja adatait.

2.7 Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Szolgáltatás üzemeltetője által, az egyes Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a Szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Szolgáltatás webodalához, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekinti a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.

2.8 Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

III. A kezelt Személyes adatok köre

3.1 Ha a Felhasználó a weboldalt látogatja, az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét.

3.2 A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a weboldal szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelhet minden olyan adatot, melyet a felhasználó önkénytesen megad, továbbá: utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja, regisztráció időpontja, regisztráció IP címe.

3.3 Amennyiben a Felhasználó a weboldal részére e-mailt vagy üzenetet küld, úgy az Adatkezelő külön adatbázisban nem rögzíti a Felhasználó e-mail címét, de azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.

IV. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.1 Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. "cookie"-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű, bizonyos funkciói nem működőképesek.

4.3 A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

V. Az Adatkezelés célja, jogalapja

5.1 Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
a)a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás
b)a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
c)a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások valamint a hirdetések testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
d)egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
e)statisztikák, elemzések készítése;
f)közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.)
g)Felhasználó által generált tartalmak közzétételéhez tárhely biztosítása;
h)közösségi szolgáltatások (pl fórum) esetén Felhasználók egymás általi azonosításának biztosítása, egymással folytatott kommunikációjuk lehetővé tétele;
i) bizonyos esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
j) egyes szolgáltatások esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése
k)az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
l)a Felhasználók jogainak védelme;
m)az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése.
Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

5.2 Az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő ráutaló magatartása alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az Adatkezelő a Felhasználó által a weboldalra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.

Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

5.3 Jelen Tájékoztatóban
meghatározott Adatfeldolgozó részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

5.6 Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

VI. Az Adatkezelés elvei, módja

6.1 Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

6.2 A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó ráutaló magatartása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.3 Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.4 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6.5 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

6.6 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

6.7 Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.8 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.9 Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.

6.10 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

VII. Az Adatkezelések időtartama

7.1. Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

7.2 A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó nem rendelkezik regisztrációval, az Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

7.3 A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.
A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt adatok, feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok megadása hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

7.4 Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

7.5 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

7.6 Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozza a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelő mindaddig nem törli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

VIII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1 A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.
Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon megtekinthetők.
Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a központi e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

8.2 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.
Az Felhasználó által az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatások beléptető rendszerének beállításainál, illetve az egyes Szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.3 A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Az Adatkezelő által küldött értesítéseket a Felhasználók bejelentkezés után tudják saját maguk kikapcsolni.

8.4 A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8.6 A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, valamelyik Szolgáltatás üzemeltetője vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

IX. Adatfeldolgozás

9.1 Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

9.2 Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

9.3 Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

9.4 Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

X. Külső szolgáltatók

10.1 A weboldal üzemeltetője vagy az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan számos esetben Külső szolgáltatókat vesznek igénybe, amely Külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag a Felhasználó által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel. A Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.
Az Adatkezelő a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében tájékoztatja a Felhasználókat.

10.3 Webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók
A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan a Szolgáltatások üzemeltetői és/vagy az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatókkal működnek együtt.
E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.
Az e Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A Külső szolgáltatók által elhelyezett cookie beazonosítása az adott cookie-hoz kapcsolódó domain alapján történhet. A web beacon, a clicktag és az egyéb kattintásmérők visszautasítására nincs lehetőség. E Külső szolgáltatók a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi tájékoztatóik szerint kezelik.
Az Adatkezelővel együttműködő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló Külső szolgáltatók: Adverticum Kft., Facebook Inc., Google LLC.

10.5 Fizetést biztosító Külső szolgáltatók
A Szolgáltatások üzemeltetői az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásaik, illetve a fizetős szolgáltatás biztosításához kapcsolódóan fizetést biztosító Külső szolgáltatókkal szerződnek. A fizetést biztosító Külső szolgáltatók a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóikban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezelik, melyekről bővebb tájékoztatás az adott fizetést biztosító Külső szolgáltató honlapján érhető el.
Az Adatkezelővel együttműködő fizetést biztosító Külső szolgáltatók: PayPal Inc., Barion Payment Zrt., Netfizetés.hu Kft.

XI. Adattovábbítás lehetősége

11.1 Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

XII. Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

12.1 Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

12.2 A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XIII. Jogérvényesítési lehetőségek

13.1 Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai a weboldal e-mail címén.

13.2 A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

13.3 A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

2018.05.14.


Szerzői jogok

Azzal, hogy belép internetes oldalunkra, egyben elfogadja az alábbiakat, abban az esetben is, ha nem regisztrált előfizetője, vagy felhasználója a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

Az internetes oldalon szereplő hirdetések, nevek, képek, grafikák, térképek, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok, illetve letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. Az ingatlanbazar.hu internetes oldalon található tartalom a Üzemeltető cég szellemi tulajdona.

Az internetes oldal tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak tárolása, másolása, kinyomtatása, terjesztése, átruházása - kizárólag a Üzemeltető cég előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet. A Lapcom Kft jogosult a www.ingatlanbazar.hu weboldalon elhelyezett hirdetéseket, a portfóliójába tartozó nyomtatott apróhirdetési termékekben (Magyar Bazár lapcsalád) ingyenesen megjelentetni.

Tilos a Üzemeltető cég előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

Irásbeli engedélyünk nélkül tilos továbbá az internetes oldal tartalmának egészét vagy részeit a fentieken túlmenőleg bármilyen formában másolni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni vagy tárolni, módosítani, megjeleníteni, közzétenni.

A weboldaltól értesüléseket átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. Az oldalon található tartalomból részletek tehát szabadon idézhetők, amennyiben hivatkoznak az oldal webcímre. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link, ez utóbbihoz logók, bannerek ingyenesen átvehetők az oldalról.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

A weboldal szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Üzemeltető cég előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A szerzői jogi védelem és a védjegyoltalom megsértése esetén a Üzemeltető cég a jogsértővel szemben a szerzői jog bitorlás miatt a törvényben biztosított oltalmi eszközök igénybevételére jogosult. Ennek megfelelően a Üzemeltető cég követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését is. A Üzemeltető cég minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

A Üzemeltető cég pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Általános Szerződési Feltételek emelt díjas SMS szolgáltatáshoz

mely létrejött az oldalt Üzemeltető vég (továbbiakban mint Üzemeltető cég) valamint az emelt díjas SMS elküldő Személy (a továbbiakban mint Felhasználó) között minden olyan alkalommal, mely során a Felhasználó emelt díjas SMS-t küld az Üzemeltető cég irányába.

I. Fogalmak:
- Emelt díjas SMS: olyan SMS üzenet, melynek díja a szokványos (normál díjas) SMS áránál magasabb.
- Díjsáv: az SMS ára. Az Üzemeltető cég használatában a következő díjsávok vannak: 400/600/800/1000/1500 Ft+Áfa Minden díjsávhoz az Üzemeltető cég egy vagy több emelt díjas számot használ. A Üzemeltető cég minden tartalom (szolgáltatás esetén) köteles az adott díjsáv(ok)at jól látható módon ( X Ft+Áfa) módon feltüntetni!
- SMS küldés: Emelt díjas SMS-t küldhet minden felhasználó, akit erre a mobilszolgáltatója a szerződéses keretek és kondíciók mellett feljogosít. A jogosultság alapja jellemzően, hogy (a) a SIM kártyán legyen min. az SMS díjának megfelelő összeg feltöltőkártyás (pre paid) szerződés esetén, (b) a felhasználó SIM kártyája ne legyen korlátozás alatt (pl. díjtartozás), (c) mindkét esetben a SIM kártyán ne legyen letiltva az emelt díjas SMS szolgáltatás.
- Kulcsszó (prefix): az emelt díjas SMS tartalmának (szövegének) az első karaktertől (betű vagy szám) az első szóközéig terjedő karakter (betű és/vagy) szám sorozat. A kulcsszó azonosítja az Üzemeltető cég számítástechnikai rendszere számára az SMS-sel megcélzott Üzemeltető céget. A Kulcsszó mindig az SMS üzenet első karakterétől az első szóközig terjedő karaktersorozat. A kulcsszó lehet kis vagy nagybetű, szám, de nem lehet ékezetes betű, szóköz vagy speciális karakter (pl. %,!,? stb. jelek. A kulcsszó után mindig szóköz jön, majd jöhetnek további másodlagos kódok, pl. felhasználói azonosító, stb.
- Hibás SMS: ez az SMS üzenet melynek szövege (a) az előírtaktól eltérően lett elküldve (pl. szóközzel való kezdés, betűcsere, szóköz elhagyása a kulcsszó után, karakterkezelése szoftverhiba, stb., (b) nem az előírt SMS számra lett elküldve. Ha Ön hibás üzenetet küldött (erről az Üzemeltető cégi válasz SMS tájékoztatja), akkor csak saját felelősségére (költségére) próbálkozzon az újbóli SMS küldéssel, mert a költségeket megduplázza! Hibás üzenet esetén keresse elsőként a Üzemeltető cég Ügyfélszolgálatát. A hibás üzenet díjának visszatéritésére sem a Üzemeltető cégnak, sem az SMS szolgáltatónak nincs lehetősége!
- Üzemeltető cég: Olyan jogi vagy természetes személy, mely tartalmat, szolgáltatást (stb.) jelenít meg internetes (on line) vagy nyomtatott (off line) formában és ehhez a tartalomhoz díjfizetés (emelt díjas SMS) formájában lehet hozzáférni (letölteni, megjeleníteni valamit, tagságit befizetni, stb.).
- Mobilcég: mobil távközlési szolgáltatást nyújtó cégek: T-Mobile (Magyar Telekom NyRt.), Vodafone Magyarország Zrt., Telenor Zrt.
- Felhasználó: az a természetesen vagy jogi személy, aki az emelt díjas SMS-t elküldi
- SMS szolgáltató cég: az a szolgáltató cég, mely fogadja a Felhasználok SMS-eit (a Mobilcégek internetes hálózataiból), a Kulcsszó alapján leválogatja, Üzemeltető cégek szerint szortírozza, az SMS szövegét eljuttatja a Üzemeltető céghoz (ki ezt feldolgozza), majd fogadja a Üzemeltető cég válaszait (pl. jelszó, stb.), majd az így kapott szöveget válasz SMS-ben eljuttatja (a Mobilcégek hálózatain) a Felhasználónak.
- Válasz SMS: az az SMS, melyet a Felhasználó az emelt díjas SMS-re válaszként megkap. A válasz SMS a Felhasználó számára díjmentes.
- Kiemelkedően magas SMS forgalom: Kiemelkedően magas SMS forgalomnak számit, ha egy Felhasználó 24 órán belül több mint 40 db. vagy összegében több mint 10.000 Ft értékű, illetve tágabb időintervallumban az Üzemeltető cég szerint „feltűnően magas” számú SMS-t juttat el az Üzemeltető cég hálózatába.
- Felfüggesztett Felhasználó: olyan Felhasználó, aki Kiemelkedően magas SMS forgalmat generált és az Üzemeltető cég számára hitelt érdemlően nem tudta igazolni a kiemelkedően magas forgalom okát, vagy akit az Üzemeltető cég nem tudott (telefonon) elérni és így a további beérkező SMS-it az Üzemeltető cég „kiszolgálási várólistára” tette.

II. Az Üzemeltető cég kötelességei:
- A szolgáltatáshoz szükséges technikai feltételeket létrehozni, s az elvárható rendelkezésre állási idővel a szolgáltatást folyamatos üzemben működtetni.
- Fogadni, értelmezni, a Üzemeltető cégnak eljuttatni a Felhasználói SMS-ek tartalmát, majd a Üzemeltető cégtól fogadni a választ, majd a Mobilcégek után válasz SMS-ben eljutatni a Felhasználónak. Az Üzemeltető cég vállalja, hogy saját hatáskörében a fenti műveleteket az SMS hozzá történő beérkeztét követő 60 mp.-ben belül elvégzi.
- Ügyfélszolgálatot működtetni (Email és telefonos) és választ adni a Felhasználóknak a saját SMS forgalmukkal kapcsolatban. Az Üzemeltető cég vállalja, hogy Ügyfélszolgálata a kérdéseket (esetleges panaszokat) max. 72 órán belül kivizsgálja és Email formájában megválaszolja.

III. A Felhasználó kötelezettségei:
- Hibátlan, a Üzemeltető cég előírásait pontosan (betűpontosan) betartva küldeni el az SMS-t, meggyőződve arról, hogy a beírt emelt díjas szám helyes! Miután több Üzemeltető cég többféle szolgáltatás kifizetésére ugyanazon Kulcsszóval több díjsávot (emelt díjas számot) használ, így hibásnak minősül az az SMS, mely ugyan szövegszerűen jó, azonban a cél (sms) szám hibás!
- Az emelt díjas SMS díját (ezzel a Üzemeltető cégtól, illetve az Üzemeltető cégtól megrendelt, igénybe vett szolgáltatást) a Mobilcége számára a Mobilcég szerződéses kondíciói szerint kifizetni. Miután az emelt díjas SMS küldésekor a Felhasználó a kiválasztott termékhez (szolgáltatáshoz) azonnali hatállyal hozzájut, de a kifizetése időben jelentősen (akár 30 nap) eltérhet, így az árú (szolgáltatás) átvételét (igénybe vételét) követő kifizetés elmulasztása jogilag csalásnak minősül.
- Esetleges probléma esetén a Üzemeltető cég Ügyfélszolgálatához fordulás esetén a következő adatokat pontosan megadni: Név, Mobilszám (ahonnan az SMS-t küldte), Emelt díjas SMS szám (ahová az SMS-t küldte), az elküldött SMS szövege, válasz SMS szövege, időpont.

IV Hálozati sajátosságok:
- Ha a Felhasználó nem tud a mobiljáról emelt díjas SMS-t küldeni, ebben a Mobilszolgáltatója az illetéket, az Üzemeltető cég itt nem tud segíteni.
- Ha a Felhasználó által elküldött SMS nem érkezik meg az Üzemeltető cég rendszerébe, akkor az Üzemeltető cég semmiféle információval nem rendelkezik az SMS-ről, így értelemszerűen nem tud segíteni.
- Emelt díjas SMS (a) külföldről (sem magyar, sem más országbeli SIM kártyáról) nem küldhető magyar hálózatba, így az Üzemeltető cég hálózatába sem. Magyar Mobilcégek lefedettségi területéről sem inditható emelt díjas SMS külföldi SIM kártyáról.

IV. Egyéb rendelkezések:
- Az Üzemeltető cég nem vállal felelősséget olyan SMS-ek kezeléséért, megválaszolásáért, melyet nem érkeztek be a Mobilcégektől hálózatába.
- Tekintettel a telefonrendszer műszaki voltára, a technikai lánc (internetkapcsolat) többszereplős voltára az Üzemeltető cég vis major –nak tekint minden olyan meghibásodást, hálózatszakadást, stb. mely a kezelésén kívüli technikai területen történt (Mobilcéges, internetes hálózat üzemeltetők, stb.)
- Az Üzemeltető cég nem vállal felelősséget olyan SMS-ek kezeléséért, melyek hibásnak minősülnek. Az Üzemeltető cég hangsúlyozottan felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a Mobilszolgáltatója az emelt díjas SMS díját akkor is felszámolja, ha az SMS hibás, miután a Mobilcégnek nincs joga (betekintése) és lehetősége megállapítani, hogy a SMS hibás vagy sem, viszont a Mobilcég az általa vállalt szolgáltatást (SMS kezelés) elvégezte. Az Üzemeltető cégnak nem áll módjában a Mobilszolgáltató helyett az elrontott SMS díját visszatéríteni, miután a díjat nem is az Üzemeltető cég számlázza ki és szedi a Felhasználótól. A Felhasználó nem jogosult hibás SMS esetén az Üzemeltető cég felé kártérítési igénnyel sem fellépni, mert a kárt (hibás SMS mobilszolgáltatói díja) nem az Üzemeltető cég (nem is a Üzemeltető cég), hanem maga a Felhasználó okozta gondatlanságával. Ugyanaz vonatkozik azon esetekre is amikor a hibás SMS-t nem maga a Felhasználó személye, hanem a Felhasználó mobilkészülékének hibája okozza (jellemzően hibás karakterkezelés), de összességében a hiba forrása Felhasználói eredetű.
- Ki nem fizetett emelt díjas SMS-ek esetén az Üzemeltető cég jogosult részint büntető feljelentést tenni csalás miatt és jogosult a követelést átruházni harmadik fél számára (követeléskezelő, stb.). Az Üzemeltető cég jogosult felhívni a Felhasználó figyelmét (SMS, hívás, levél formájában) indokolt rendszerességgel, hogy az átvett áru (szolgáltatás) ellenértékét (az emelt díjas SMS díját) köteles megfizetni!
- Az Üzemeltető cég 90 napot meghaladó késedelmes díjkiegyenlítés esetén jogosult az első hónapban 8.000 Ft (nyolcezer forint) + Áfa adminisztrációs díjat, majd minden további hónapban 2.500 Ft (kettőezer ötszáz forint) nyilvántartási díjat felszámítani, illetve minden az üggyel kapcsolatos költségét (ügyvédi költség, egyéb jogi költség, kommunikációs költség, stb.) kifizettetni a késedelembe esett Felhasználóval.
- Az Üzemeltető cégnak joga van értékelni, hogy mely SMS forgalmat tekint indokolatlannak (kifizetés szempontjából kétségesnek) és ez alapján egyes Felhasználókat az un. „Kiszolgálói várólistára” tenni. Ez azt jelenti, hogy az Üzemeltető cég rögzíti az SMS-ben érkező megrendelések tényét, az áru (szolgáltatás) kiadása azonban csak akkor történik meg, ha a Felhasználó hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a megrendelő SMS díját ki is fizette. Felfüggesztett Felhasználók számára az Üzemeltető cég utófizetést nem biztosít!
- A Üzemeltető cég esetenként technikai okoknak megfelelően változtatja az adott szolgáltatáshoz tartozó emelt díjas számokat, tehát a Felhasználó minden esetben meg kell, hogy győződjön az SMS szám aktualitásáról, rutinból elküldött (hibás) SMS-ekért sem a Üzemeltető cég, sem az Üzemeltető cég nem vállal felelősséget, visszatérítést.
- Ezen Szerződéses Feltételeket az Üzemeltető cégnak jogában áll egyoldalúan módosítani, a módosítások értelemszerűen csak a módosítást követően elküldött SMS forgalomra érvényes.
- Ezen ÁSZF érvénybelépési időpontja: 2011 május 20, érvényessége folyamatos, visszavonásig vagy módosításig.